TOP 5 câu nói đi vào lịch sử của vua thánh triều Lê

bởi Góp ý
0 bình luận
Tư tưởng về dân của Lê Thánh Tông

1. Vào tháng 12 năm Quý Mùi (1363), Quang Thuận Đế gọi 5 vị Thượng Thư vào điện để bàn về việc dùng người. Hoàng đế dụ cho Lại Bộ Thượng Thư Nguyễn Như Đổ, Hình Bộ Thượng Thư Trần Phong, Binh Bộ Thượng Thư Nguyễn Vĩnh Tích, Hộ Bộ Thượng Thư Nguyễn Cư Pháp và Binh Bộ Thượng Thư Nguyễn Đình Mỹ rằng:
“Ta nghe Tư Mã Quang có nói: “Người quân tử là cội gốc để tiến lên trị bình, kẻ tiểu nhân là thềm bậc đi đến tai họa”. Ta và các ngươi thề với trời đất chỉ dùng quân tử, bỏ kẻ tiểu nhân, ngày đêm chăm chắm không lơi, các ngươi chớ có lãng quên đấy!”.

2. Tháng 7 năm Giáp Thân (1464), ông ra lệnh giáng chức Nguyễn Đình Mỹ. Nhân đấy, ông nhắc nhở triều thần về tinh thần thượng tôn pháp luật:
“Đồ dùng thì chuộng thứ mới; dùng người nên dùng người cũ. Nho thần tuổi già như bọn các ngươi có mấy người đâu, thế mà người phạm tội nhưng cũng là sau Ngô Sĩ Liên và Nguyễn Thiện thôi. Pháp ty giữ công bằng, theo pháp luật phải giáng bãi nhưng ta tiếc tài ngươi, chỉ sai đổi thành biếm chức. Pháp luật là phép công của nhà nước, ta và các ngươi phải cùng tuân theo. Nhớ lấy”.

3. Tháng giêng năm Đinh Hợi (1467), hoàng đế từ Lam Kinh về, thấy mấy tháng cuối năm trước trời hạn nên ban lệnh đại xá toàn thiên hạ:
“Trẫm là kẻ không có đức lại được làm chủ muôn dân. Trẫm muốn mọi người mạnh khỏe, yên vui để tiến đến thịnh trị. Năm ngoái, từ giữa mùa thu đến mùa đông, trời mãi không mưa, người không có hy vọng được mùa, dân lo khó khăn đói kém. Trẫm là cha mẹ dân chỉ biết đau xót trong lòng, nay nếu không ban ơn rộng khoan tha thì sao thấy ân huệ thực sự đến với nhân dân được?”

4. Năm Đinh Hợi (1467), người dân Tây Kinh lấn chiếm đất đai của hoàng tộc và công thần khiến họ uất ức. Tháng 2 năm đó, Quang Thuận Đế sai Hộ Bộ Thượng Thư Trần Phong cùng Tuyên Chính Phạm Sư Tông đi khám đất đai ở hương Lam Sơn và thôn Đâm. Ông dựa theo phẩm cấp để cấp đất cho công thần và dụ quan lại và bô lão rằng:
“Tây Kinh là đất quý hương, nơi căn bản của triều ta nên không ví với các Lộ; Phủ khác được. Mới vừa rồi bọn thế gia hay làm trái phép, chiếm đoạt đất đai làm của riêng, khiến thân vương công chúa không có tấc đất cắm dùi. Nhưng dùng pháp luật mà trị tội, sao bằng lấy lễ nghĩa mà bảo trước để hoàng tộc khai chi tán diệp và có chỗ nương thân. Nay định rõ giới hạn, kẻ nào dám vi phạm thì phải trị tội theo pháp luật!”

5. Tháng 9 năm Đinh Hợi (1467), hoàng đế dụ các quan Trấn Thủ và Phó Tổng Binh các Vệ ở Lạng Sơn, An Bang (Quảng Ninh), Tuyên Quang rằng:
“Các ngươi chức vụ đứng đầu một địa phương, chống giữ biên thùy nên phòng bị những sự không ngờ, ngăn ngừa giặc ngoại xâm. Cần phải khuyên bảo các Tướng, Hiệu răn đe quân lính không được quen thói cũ, bỏ trốn về nhà để trống vị trí phòng thủ. Kẻ nào trái lệnh thì trị tội nặng hơn bình thường”.

Bạn có biết ???

Để lại bình luận